Historie hradu Hazmburk

Nad vsí Klapý u Libochovic se na strmém ostrohu tyčí k nebi dvě věže zříceniny hradu Hazmburk. Věž černá a bílá, studna a několik zdí jsou posledními zbytky kdysi mocného středověkého hradu, jehož silueta učarovala i českému básníkovi, Karlu Hynku Máchovi. Pojďme společně nahlédnout do historie hradu Hazmburk.
Vrch nad vsí Klapý byl již za 5.tisíciletí před n. l. obýván lidem s vypíchanou keramikou. Archeologické nálezy dokazují existenci hradiště na vrcholu, ze starší doby železné. Dle pověsti v Dalimilově kronice byl vrchol opevněn už v době lucké války. Hrad vlastnili Lučané, kteří podnikali výpady proti kmenu Čechů.  Opevnění stálo blízko hranice mezi územími ovládanými Přemyslovci a Lučany. Měl ho vystavit Vlastislav, aby mohl kontrolovat území směrem k Praze. Čechové měli hrad napadnout a Lučané se bránit vně jeho palisád. Když prohrávali a chtěli se vrátit do svého hradiště, jejich ženy na ně měly křičet, že se běží schovat pod sukně. To mělo Lučany vyburcovat k vítězství. Hradiště pak mělo být pojmenováno Klepý podle ženské hubatosti, klepům.První písemná zmínka o vsi Klapý je z r. 1197, kdy její část daroval šlechtic Hroznata klášteru v Teplé. Roku 1237 král Václav I. daroval tomuto klášteru další část Klapého. Zbytek vsi klášter v témže roce odkoupil od šlechtice Smila Ronovce. Jelikož cena za tuto část byla 200 hřiven stříbra, máme důvod se domnívat, že obec byla v té době významná. Hrad byl postaven zřejmě kolem roku 1250, případně někdy v 2. pol. 13. století Lichtenburky. V té době se nazýval Klepy. Že byl hrad postaven v této době se odhaduje podle podobnosti s hradem Osekem. Podle jiné teorie byl hrad postaven až koncem 13. století a byl založen králem Václavem II. Kolem roku 1300 se stal jeho majitelem Václav z Lichtenburka. Po jeho smrti ho jeho syn Hynek roku 1314 vyměnil za jiné statky s králem Janem Lucemburským. Roku 1335  král prodal hrad, ves Klapý, tvrz a městečko Libochovice se 4 dalšími vesnicemi Zbyňku Zajíci z Valdeka a na Žebráce.  Ten ho přejmenoval na Hasenburg podle svého rodového erbu, ve kterém měl zajíce (Hase - zajíc). Zbyněk začal používat jméno "z Hazmburka" v roce 1337, hrad se stal sídlem jejich rodu. Po Zbyňkově smrti v r. 1368 vlastnil hrad jeho syn Vilém, který zde sídlil jako loupeživý rytíř. Na konci 14. stol. si Vilémovi synové Zbyněk, Oldřich, Vilém, Mikuláš, Jaroslav a Jan rozdělili hrad na šestiny. Roku 1400 odkoupil všechny podíly krom Vilémova Oldřich. Jenže Oldřich 4.9.1415 zemřel a Vilém tak získal celý hrad.

Za husitských válek byl hrad na straně katolíků. Obyvatelé hradu r. 1424 pozorovali dobytí Libochovic Janem Žižkou. Husité neúspěšně obléhali i hrad Hazmburk. Podruhé se Husité o dobytí hradu pokusili v roce 1429. Okolo roku 1431 Vilém zemřel a hradu se ujal jeho syn Zbyněk. Ten se zde téhož roku ubránil třetímu obléhání hradu. Jelikož Zbyněk Zajíc neměl potomka, přenechal v roce 1452 hrad svému strýci Mikuláši (Mikuláš Zajíc z Hazmburka; viz pověsti - Věslav a Lucie). Při vzpouře proti králi Jiřímu z Poděbrad stáli Hazmburkové na straně Matyáše Korvína. Jeho vojsko roku 1469 na Hazmburku tábořilo a zpustošilo ho. Od té doby Zajícové sídlili hlavně v novém renesančním zámku v Budyni nad Ohří. Hrad tak postupně ztrácel na významu. Po Mikulášovi byl vlastníkem hradu jeho syn Jan. Na začátku 16. stol. převzal správu panství Janův vnuk Jan IV. z Hazmburka, syn Mikuláše II. z Hazmburka. Jan však roku 1553 zemřel a posledním vlastníkem z rodu Zajíců se stal Kryštof Zajíc z Hazmburka. Hrad byl roku 1558 jako neobydlený prodán Lobkovicům. V roce 1630  přešel opuštěný hrad  spolu s celým panstvím do vlastnictví Štemberků. R. 1676 se jeho majitelem stávají Dietrichsteinové. Od roku 1849 ho až do zestátnění roku 1945 vlastnili Herbersteinové. Koncem 19. stol. se část vrchu sesunula a pobořila domy v obci Klapý. Na začátku 20. stol. z hradu zbyla jen zřícenina, jak ji známe dnes.

V současné době je hrad Hazmburk přístupný veřejnosti, stará se o něj Národní památkový ústav. Z tzv. Bílé věže je krásný panoramatický rozhled na celé České středohoří. Interiér věže se často používá pro různé výstavy. Oficiální stránky hradu naleznete zde.